Freelancer: sumanrahman
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Align Infusion

Hello Sir, I create a logo for your pharmaceutical company .Name is "Align Infusion". I hope you like this design. If you like logo icon you you can change font style. waiting for your feedback sir. Best wishes, Amanur

Bài tham dự cuộc thi #624 cho Make me a logo
Bài tham dự #624

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.