Tikiry Avatar

Các bài tham dự của Tikiry

Cho cuộc thi Model a home and add new elements

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #54 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #54 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #54 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #26 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #26 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #26 cho Model a home and add new elements
  3 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #42 cho Model a home and add new elements
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #28 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #17 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #13 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #14 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #12 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #12 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #12 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #10 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #10 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #9 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #9 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #9 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #3 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  2 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  2 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #37 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #37 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #37 cho Model a home and add new elements
  2 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #25 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #25 cho Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #25 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  3D Rendering Bài thi #16 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  Đã rút
 21. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  Đã rút
 22. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  Đã rút
 23. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về 3D Rendering cho cuộc thi Model a home and add new elements
  Đã rút