Tikiry Avatar

Các bài tham dự của Tikiry

Cho cuộc thi Model a home and add new elements

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 54
  3D Animation Contest Entry #54 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #54 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #54 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #54 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  3D Animation Contest Entry #26 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #26 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #26 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #26 cho Model a home and add new elements
  3 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  3D Animation Contest Entry #21 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #21 cho Model a home and add new elements
  3 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 29
  3D Animation Contest Entry #29 for Model a home and add new elements
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 42
  3D Animation Contest Entry #42 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #42 cho Model a home and add new elements
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 28
  3D Animation Contest Entry #28 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #28 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 17
  3D Animation Contest Entry #17 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #17 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 13
  3D Animation Contest Entry #13 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #13 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 14
  3D Animation Contest Entry #14 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #14 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 12
  3D Animation Contest Entry #12 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #12 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #12 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #12 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 10
  3D Animation Contest Entry #10 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #10 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #10 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 9
  3D Animation Contest Entry #9 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #9 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #9 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #9 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 3
  3D Animation Contest Entry #3 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #3 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 51
  3D Animation Contest Entry #51 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #51 cho Model a home and add new elements
  2 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 40
  3D Animation Contest Entry #40 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #40 cho Model a home and add new elements
  2 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 37
  3D Animation Contest Entry #37 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #37 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #37 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #37 cho Model a home and add new elements
  2 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 27
  3D Animation Contest Entry #27 for Model a home and add new elements
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 25
  3D Animation Contest Entry #25 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #25 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #25 cho Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #25 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 16
  3D Animation Contest Entry #16 for Model a home and add new elements
  3D Animation Bài thi #16 cho Model a home and add new elements
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 39
  3D Animation Contest Entry #39 for Model a home and add new elements
  Đã rút
 21. Á quân
  số bài thi 38
  3D Animation Contest Entry #38 for Model a home and add new elements
  Đã rút
 22. Á quân
  số bài thi 11
  3D Animation Contest Entry #11 for Model a home and add new elements
  Đã rút
 23. Á quân
  số bài thi 8
  3D Animation Contest Entry #8 for Model a home and add new elements
  Đã rút