Freelancer: Balazoobaz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sneaker Presto icon on shirt templates and kicks

shoe template and T shirts to show the marketability of the icon and colors for the younger crowd.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    53
                   cho                     My Sneaker business called SneakerPresto i need LOGO
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.