Freelancer: nishantjain21
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Mexica Facelift logo

I logo which offers plastic surgeries in mexico. I had used mexican flag colours to give mexican look. The tagline is tranforming lives

Bài tham dự cuộc thi #31 cho Name + Design logo + slogan
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.