Freelancer: DANIELAPPIAH
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

SVG Website Graphics

SVG Website Graphics with exact pentone specification ,i decided to add a secondary colour in other not to create a shaded monotone canvas

Bài tham dự cuộc thi #18 cho Need SVG Website Graphics Designed
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.