1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #17 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #15 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #5 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #4 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #3 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Graphic Design Bài thi #13 cho Need a Project Kickoff PPT presentation for UX Design project
  Bị từ chối
  0 Thích