Freelancer: bessroc
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cash Homes Certified

Logo concept for CHC. Avaible in any format, pls let me know for any change, colours etc. Thnx a lot

Bài tham dự cuộc thi #76 cho Need a creative person to make a logo for my company.
Bài tham dự #76

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.