Freelancer: jannatara6676
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

t shirt design

dear sir, I tried to make the t shirt design the way you wanted.Maybe I can make a mistake. So I request you to inform me. I'll make it as like you want.please sir give me some feedback.thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    14
                   cho                     Need a fun logo
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.