Freelancer: SifatRda
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Scanify app icon/logo 1

This is my first design according to your brief. If you want any changes or modifications, you can contact with me.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    80
                   cho                     Need a logo for an Android app
Bài tham dự #80

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.