Freelancer: Niloypal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Hi, what do you think of the design? if you like my concept and want further modifications or revisions, just let me know what you want. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    50
                   cho                     Need a logo redesign
Bài tham dự #50

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.