Bảng thông báo công khai

  • Teppus
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    I don't know about the top of it. Seems a bit too sharp. Maybe round it up a bit ? :)

    • cách đây 4 năm