Bảng thông báo công khai

  • slavariv
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 tháng

    can you redesign the volcanic dust ? it doesn't match with the font and design of the rest

    • cách đây 7 tháng
    1. gogopigeon7
      gogopigeon7
      • cách đây 7 tháng

      Sorry about late please check#311

      • cách đây 7 tháng