Freelancer: Lelaku
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2 Advert design options

Hi, here I submitted 2 advert design options for your consideration. Please check them all. Any needed adjustment, let me know. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    14
                   cho                     Newspaper Advert
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.