Freelancer: WitEdit
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2 Logo

strong independent, crazy, loud, typical american Hispanic , educated, insane tone and attitude, sexy, weird all of that is shown by these logos


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     NuckinFuxs Gamer Design Idea
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.