pjison Avatar

Các bài tham dự của pjison

Cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!

 1. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi ONE Graphic Design for a music track Cover!!!
  Đã rút