Freelancer: kohleth
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My solution

My solution is in pdf, which I can't upload here, but you can go to my link to download it. https://drive.google.com/file/d/0B2uBos7wDlj5QldqYm8xTTJTWmM/view?usp=sharing I have checked my solution my simulating Z in R.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    6
                   cho                     Obtain closed form expression for CDF of two uniforms
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.