GultajBangash Avatar

Các bài tham dự của GultajBangash

Cho cuộc thi Operation ODB

 1. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  1 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Logo Design cho cuộc thi Operation ODB
  Đã rút