Freelancer: laurastanley
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Shirt design #1

Unique font used. Apparently mustaches are a popular thing though. I'll keep thinking of something my unique. :) Would love feed back! hope you like it!

Bài tham dự cuộc thi #35 cho Original Unique Father's Day T-Shirt Design
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.