Freelancer: sophialotus
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Entry as 3 separate cliparts

Hope you like the entry; please let me know if any changes needs to be made. I can provide the hi-res vector version if awarded.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     Origional Illustrations Required
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.