Freelancer: tsanggloria
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pencil Box Design

Please feel free to contact me if you have any question :)

Bài tham dự cuộc thi #10 cho Package Design For A Dozen Pencils
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

  • ktstephenson
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    I like this design. How would the back of the box look?

    • cách đây 1 tháng