plesua Avatar

Các bài tham dự của plesua

Cho cuộc thi Packaging Design for Baras company

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  Đã rút
 18. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Packaging Design for Baras company
  Đã rút