Freelancer: aghajan86
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Realistic Portrait Drawing

Hello I have attached 3 sketches 1 is in ballpoint pen while 2 are in pencil on paper. Hope you will like them


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      89
                     cho                       Pencil Sketch
Bài tham dự #89

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.