Freelancer: denyskrot
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Brand Strategist

Hi. My name is Denys. And I would be glad to help you with brand strategy. You can review my portfolio here: https://branding2biz.com I expect your response. Regards.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Personal Brand Strategist
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.