Freelancer: Andresdesign99
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

face retouch

Hi katarina I removed the hairs on the top of your head. Look closely and feel the details.

Bài tham dự cuộc thi #41 cho Photoshop expert
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.