Freelancer: abusalek9
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Beauty Portrait Retouching

Hi ma'am I have updated my entry from #29, I reduce dark shadow from under the eyes. Please check and let me know if you need any more change. Thank you

Bài tham dự cuộc thi #76 cho Photoshop expert
Bài tham dự #76

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.