Freelancer: kellieann1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Photoshop Flower Girl

Hope you like it. I emphasised the eyes and mouth. Eye green tones to match the background and lip red to match the nails. Still has that natural look. If you want anything changed let me know.

Bài tham dự cuộc thi #101 cho Photoshop expert
Bài tham dự #101

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.