Freelancer: N0Das
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Retouching V.2

I made it lighter and gave a slight tint to the lips.

Bài tham dự cuộc thi #114 cho Photoshop expert
Bài tham dự #114

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.