Freelancer: vw7288256vw
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Picture Sender Design Mobile Concept

Hi. I hope you like my design, if there is anything you want to add or revise, please chat more. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    23
                   cho                     Picture sender
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

 • vw7288256vw
  vw7288256vw
  • cách đây 3 tháng

  for better resolution open this link (google drive)
  https://drive.google.com/file/d/1w23-4xeyejdTQ471kqE72isqE1H9Z5aQ/view?usp=sharing

  • cách đây 3 tháng