piasabir2 Avatar

Các bài tham dự của piasabir2

Cho cuộc thi Play a game and get highest score for me

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Algorithm cho cuộc thi Play a game and get highest score for me
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Algorithm cho cuộc thi Play a game and get highest score for me
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Algorithm cho cuộc thi Play a game and get highest score for me
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Algorithm cho cuộc thi Play a game and get highest score for me
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Algorithm cho cuộc thi Play a game and get highest score for me
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Algorithm cho cuộc thi Play a game and get highest score for me
  0 Thích