Freelancer: dianaiu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Comic Portrait Drawing of Raluca

Done in Adobe Illustrator, I choose this bright colors to make it look cheerful


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    48
                   cho                     Portrait comic drawing from a picture
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.