richhwalsh Avatar

Các bài tham dự của richhwalsh

Cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Poster Design for a Chocolate promotion
  Bị từ chối
  0 Thích