Freelancer: AlexDiazII
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Simple presentation

I have tried to do a simple job, but I think it shows what is necessary while having a professional objective


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    28
                   cho                     Power point presentation needed
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.