Freelancer: eltacha
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

VS

The concept is Not Pregnant v/s Pregnant, and the idea are the different situations. You can have many options when you have a concept behind. Hope you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     Pregnancy and Parenting comic/cartoon
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.