1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for Lars & Oliver Real Chocolate Fondue & Sauce
  0 Thích