xzenashok Avatar

Các bài tham dự của xzenashok

Cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand

 1. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Print & Packaging Design for PadStand
  Đã rút