Freelancer: tabbigray
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My label design.

Hope you like it! I can change any fonts or colors, etc. Feedback is appreciated.

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Product Label Design
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.