Freelancer: tmaclabi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

WAR N PARADISE

Hi, here is my entry, this is a logo type artwork created from sketch, will be submitting another entry that is a full artwork battle.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      552
                     cho                       Psyke Ward
Bài tham dự #552

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.