Freelancer: franrucci01
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Quality of images

Hello, I am attaching the code of my participation in the contest. Have a nice day. Greetings. Code: f898fcb4-9c2b-4f09-bb8f-5823c16381ed


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    44
                   cho                     Rate the quality of images (qualifier challenge for academic study)
Bài tham dự #44

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.