Freelancer: parthxv
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

MALE VERSE 1

Hello sir, i don't really know how to best tune my sound but here is what i tried. thank you

Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

  • elenilton
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    you need more training. anyway thanks for trying

    • cách đây 1 tháng