Freelancer: Alexandr5000
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

"WASP" logo version 3

Look version of your logo. I`m ready to make any changes.

Bài tham dự cuộc thi #30 cho ReDesign a Logo to make it look professional
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.