Freelancer: georoxx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Wasp

GPS (used the A in wasp as a signal generator), safety (wasp wearing a helmet), and hitting the mark!

Bài tham dự cuộc thi #35 cho ReDesign a Logo to make it look professional
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.