Freelancer: marsalank
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Minimal Color Version

Removed all colors besides DC4221. used it as a spot color :) will use it further in the menu and other layouts!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.