Freelancer: marsalank
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Complete Set :)

Everything briefed is completed in one entry :) Final touches to the icon as well!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     (Re-)Design icons of iOS app for usage iOS 7
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.