Freelancer: cha5e
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2nd Version

Tried to make the scene more dark, added shading, some burns, clouds, and rocky environment.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    13
                   cho                     Redesign App Icon for Mobile Game
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.