Freelancer: cha5e
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3rd Version

Moved the icon, changed the flame, added some extra shading on the smoke.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    14
                   cho                     Redesign App Icon for Mobile Game
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.