Freelancer: layniepritchard
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

THINK PINK LOGO

Please let me know feedback, and if you'd like anything changed :)

Bài tham dự cuộc thi #18 cho Redesign Logo for a Fashion Brand
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.