Freelancer: choudhary786
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

choudhary

sir rate my work ..if you like my work then i work on second page thanks ......i try so hard on it ..


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    27
                   cho                     Redesign my newsletter
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

 • brainlink
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Can you lay out all 6 pages with your design ideas/color scheme.

  • cách đây 7 năm
 • brainlink
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  I like the layout, but not the colors.

  • cách đây 7 năm