1. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  Đã rút