1. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích
 24. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Refine and design a logo concept into a professional logo
  0 Thích