Freelancer: AngiePavlov
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design

And one more round design from me! If you choose me I will do complete design for lid. Greetings!

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Retro design of Danish Butter cookie in round  tin
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.